Visit Lidingö - Lidingös besöksportal

Hem

Bygge och Bo

Villavägen i Bygge och Bo-området, mot söder.

Villavägen i Bygge och Bo-området, mot söder.

Ett av husen i området.

Ett av husen i området.

Ett av husen vid torget.

Ett av husen vid torget.

Vid torget finns denna skulptur av konstnären Sven Lundqvist (1918-2010) som hade sin ateljé i området.

Vid torget finns denna skulptur av konstnären Sven Lundqvist (1918-2010) som hade sin ateljé i området.

Bygge och Bo

År 1925 arrangerade Stockholms Byggnadsingenjörsförening en bostadsutställning på norra Lidingö med namnet “Bygge och Bo”. Nitton villor byggdes i de båda obebyggda tresidiga kvarteren mellan Askrikevägen och Rönnvägen (senare tillkom ytterligare en villa), norr om Kyrkvikens inre, se karta nedan. Utställningen pågick under en månad, från september 1925. Under utställningen visades åtta av villorna helt möblerade. Ännu 85 år senare är området väl sammanhållet.

Det planförslag som vann, och kom att utföras i sin helhet, var ritat av arkitekten Sven Markelius. Han erhöll uppdraget att rita och projektera elva av byggnaderna, inklusive alla sex utmed Villavägen. Sven Ivar Lind ritade tre villor, Ture Wennerholm och Tage William-Olsson ritade två hus vardera tillsammans med Josef Peterson, och Hugo Häggström ritade en villa.

Områdets plan
Markelius valde att utforma planen så att en sluten enhet bildades. Längs en central gata i områdets mitt (Villavägen) ligger husen parvis mitt emot varandra. Entréerna är placerade mot trädgårdssidan. Husen är indragna från gatan med en liten planterad förgård mellan gatan och huset. Tomternas storlek är mellan 600 och 1000 kvadratmeter. Ursprungligen var byggnaderna putsade i klara pastellfärger och trädgårdarna avskärmade mot gatan av “småstadsplank”. Gatubilden fick karaktär av en småstadsgata från 1800-talet.

Gatan som mynnar ut i en torgbildning i områdets norra ände fick inte användas för genomfartstrafik. Inne i området skulle lugn och ro härska. Kring torget placerades fem hus av vilka två ligger litet högre, på en terrass, där också en fontän tidigare var placerad.

Från detta torg leder en gångstig österut mot ännu ett torg (efter att man korsat Amorvägen). Kring detta torg ligger hus som ursprungligen inrymde affärer och kafé. I torgets förlängning finns ännu en gata, Vapenstigen, kantad av bostadshus.

Byggnaderna
Byggnaderna har en enhetlig och väl sammanhållen arkitektonisk utformning, starkt präglad av 1920-talets klassicerande stilideal. Karaktäristiskt är de långsträckta och smala huskropparna med flacka sadeltak. Nästan alla husen är av trä (två i gasbetong) och fasaderna är putsade med slätputs i ljusa, varma färgnyanser.

Fönster och dörrar omges av klassicerande ornamentik. Husen är byggda i två våningar med källare och har tre eller fyra rum och kök med jungfrukammare i bottenvåningen. Övervåningarna har ofta fönster i halvformat trots att våningsplanet är inrett. Trädgårdarna omgärdas av plank något som ytterligare förstärker områdets slutna karaktär.

Sedan 1987 är Bygge och Bo ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Kommunikationer: Tunnelbana till Ropsten. Buss 204, 211, 212 och 222 (222 endast vid högtrafik) från Ropsten till hållplats Askrikevägen. Gå tillbaka mot bussens körriktning till trafikljuset, korsa Norra Kungsvägen och gå på Askrikevägen cirka 250 meter. Området syns i fonden.

© visitlidingo.se 2024